Aktuality

HEALTHFACTORY – DISCIPLÍNA A MOTIVACE / DISCIPLINE AND MOTIVATION10.01.2023

Předsevzetí nefungují. Prostě ne. Je potřeba začít teď a nečekat na žádný významný milník, na pondělí nebo třeba začít cvičit až zhubnete. Vše se točí o snaze něco změnit. O motivaci, hledání motivace, o prvním kroku, disciplíně. O tom udělat nějakou akci, která by měla přinést kýženou reakci. Ovšem, co když motivace udělat ten první krok nikdy nepřijde?

Motivace je vedlejší produkt. Je to vedlejší produkt akcí a disciplíny, která vede k dlouhodobým fitness rutinám a návykům. Ono totiž, motivace a disciplína jsou si tak neuvěřitelně blízko.

Co místo hledání udělat první nějakou akci. Třeba vyjít schody, dát si první skupinovou fitness lekci v životě, vyrazit do fitka.

Motivace není cíl, ale vedlejší produkt akcí a dlouhodobé disciplíny, které vedou ke zdravému životnímu stylu.

Zima je vhodné období pro získání dlouhodobé kondice a zdravá disciplína je základním stavebním kamenem dlouhodobě udržitelného zdraví a dosažení očekávaných výsledků. S programem #HealthFactory vám pomůžeme načerpat potřebné informace pro váš optimální a efektivní trénink, tipy a trendy, které podpoří vaší motivaci a disciplínu.

Přejít na fitness.formfactory.cz

 


 

Resolutions don’t work. Just no. You need to start now and not wait for any important milestone, for Monday or maybe start exercising until you lose weight. It’s all about trying to make a difference. About motivation, finding motivation, about the first step, discipline. About taking some action that should bring the desired reaction. However, what if the motivation to take that first step never comes?

Motivation is a side-product. It is a byproduct of action and discipline that leads to long-term fitness routines and habits. Indeed, motivation and discipline are so incredibly close.

Instead of searching, what do you do first? For example, take the stairs, take the first group fitness class in your life, go to the gym.

Motivation is not a goal, but a by-product of actions and long-term discipline that lead to a healthy lifestyle.

Winter is a good time to gain long-term fitness, and healthy discipline is the basic building block of long-term sustainable health and achieving the expected results. With the #HealthFactory program, we will help you get the necessary information for your optimal and effective training, tips and trends that will support your motivation and discipline.

Go to fitness.formfactory.cz/en

Zpět na seznam

© Form Factory Všechna práva vyhrazena.

Provozováno společností eFitness - profesionální systém obsluhy fitness klubů

© Form Factory All rights reserved.

Proudly Powered by eFitness Club Management Software